aktualnosci

wzorek
09.12.2017

Spotkanie Nauka-Biznes „Innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie”.


Pod koniec listopada odbyło się kolejne spotkanie Nauka-Biznes „Innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie” pozwalające na nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernik w Toruniu a przedstawicielami sektora biznesu.
Globalizacja rynków, współczesne otoczenie przedsiębiorstw charakteryzujące się niezwykle dużą złożonością, coraz większe wymagania klientów wymuszają wdrażanie innowacji, które są niezbędne dla zdobycia i zachowania pozycji przedsiębiorstwa nie tylko na krajowych, ale także międzynarodowych rynkach. Obecna presja konkurencyjna napędza firmy do wprowadzania nowych produktów coraz wyższej jakości, szybciej i taniej niż konkurenci. Wyzwanie staje się coraz ważniejsze w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie. Sprostanie temu wyzwaniu skłania zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców do szczególnego zainteresowania mechanizmami i strategiami, które pomagają osiągnąć innowacje o wysokim poziomie nowości.

Wielu badaczy zauważa, że obecnie w dużej mierze lokalizacja procesów innowacyjnych ulega przesunięciu z wnętrza przedsiębiorstwa do przestrzeni międzyorganizacyjnej i tym samym następuje przejście z modelu zamkniętych innowacji do modelu innowacji otwartych. Współpraca z uczelniami wyższymi pozwala firmom zdobyć znaczną wiedzę w obszarze nowych technologii, rynków i usprawnień procesów, ma również znaczący wpływ na innowacje produktowe i procesowe.

Mając na uwadze coraz większe znaczenie innowacji dla gospodarki, coraz większą potrzebę pozyskiwania innowacji oraz nowych technologii z zewnątrz a tym samym potrzebę budowania relacji z pracownikami nauki, zrealizowano spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy. Dodatkowym bodźcem są nadchodzące zmiany w ustawodawstwie podatkowym dotyczące kosztów w przedsiębiorstwach związanych z działalnością innowacyjną. Celem horyzontalnym organizowanych spotkań jest stworzenie infrastruktury wspierającej proces komercjalizacji wiedzy i integracji środowiska naukowego UMK z otoczeniem gospodarczym oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców.

Do udziału w spotkaniu w cyklu Biznes-Nauka „Innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie” zaproszono przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy wyrazili zainteresowanie współpracą z pracownikami naukowymi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Dodatkowo zaproszeni zostali pracownicy naukowi innych uczelni wyższych mający bogate doświadczenie we współpracy z biznesem, żeby mogli podzielić się przemyśleniami i doświadczeniami, przedstawić dobre praktyki.

Przebieg spotkania:
Spotkanie otworzył i powitał gości Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Prof. Jerzy Boehlke, w krótkich słowach wyjaśnił cel spotkania, przedstawił również jego planowany przebieg. Następnie zasadność współpracy sektora biznesu z sektorem nauki przybliżył Prodziekan ds. Nauki WNEiZ UMK. Prof. Maciej Zastempowski. Przedstawił potencjał pracowników wydziału w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami, zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia w tym obszarze. Zachęcił do wymiany opinii i doświadczeń, poprosił o przedstawienie dobrych praktyk pracowników naukowych innych uczelni mających bogate doświadczenie w zakresie komercjalizacji wiedzy.

Na spotkanie zostali również zaproszeni pracownicy innych uczelni wyższych mający już bogate doświadczenia we współpracy z sektorem biznesu, komercjalizacji wiedzy i pomysłów. Dzięki czemu można było wysłuchać doświadczeń innych, zaczerpnąć pomysłów w zakresie skutecznej współpracy.

Prof. Grzegorz Bełz opowiedział o doświadczeniach własnych i swoich współpracowników dotyczących komercjalizacji wiedzy. Wskazał na potrzebę wzajemnej współpracy w zakresie poszukiwania rozwiązań, zachęcił do wyjścia z ról zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Licznymi przykładami poparł tezę mówiącą, że w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej najlepsze rezultaty przynosi synergia. Zauważalną barierą jest inercja pracowników nauki, którzy powinni wyjść do przedsiębiorstw ze swoją ofertą, zaprezentować możliwości i przekonać do współpracy. Zasugerował większą elastyczność naukowców, przyspieszenie realizacji badań naukowych, które biznesowi potrzebne sią niemal natychmiast.

Pracownicy naukowi Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zaprezentowali zainteresowania badawcze oraz projekty, które realizują, żeby przybliżyć obszary do ewentualnej współpracy.

O współpracy z przedstawicielami nauki, realizowanych aktualnie projektach i potrzebach wypowiadali się: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera Pani Sylwia Sobczak, Minister Olgierd Dziekoński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Dominik Śliwicki z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Prezes WAS Wietmarscher Polska Sp. z o.o. Małgorzata Rejman-Kamińska. Po oficjalnych przemówieniach głos zabierali przedstawiciele zaproszonych firm, m.in.: MK, ZMS Systemy, hotel Ambasada, MarQ Project Sp. z o.o., Novar Sp. z o.o., Elkar, MK Invest Deweloper Sp. z o.o., Akademia Administracji Sp. z o.o. Przybliżyli doświadczenia w obszarze współpracy z pracownikami naukowymi, przedstawili swoje spojrzenie na współpracę, określili wstępne zapotrzebowanie w tym zakresie i zadeklarowali w pierwszej kolejności gotowość do uczestnictwa w spotkaniach mających na celu uszczegółowienie zapotrzebowania. Wśród firm, które brały udział w spotkaniu są duże, które już współpracowały z uczelniami wyższymi, zauważają korzyści z takiej współpracy i mogły o nich opowiedzieć. Udział wzięli również przedstawiciele firm, które nigdy nie współpracowały z jednostkami naukowymi a są taką współpracą zainteresowane.

W dalszej kolejności miały miejsce dyskusje, wszyscy uczestnicy, którzy nie chcieli się wypowiadać na forum, mogli porozmawiać z poszczególnymi osobami, padały szczegółowe pytania dotyczące możliwości współpracy. Pracownicy nauki mogli skonfrontować badania, które prowadzą z realiami rynku, dowiedzieć się, jak dynamicznie i w jakim kierunku zmienia się funkcjonowanie a zarazem zapotrzebowanie przedsiębiorstw w zakresie współpracy.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć współpracy i zorganizowania kolejnych już w mniejszym, starannie dobranym względem rozwiązania konkretnego problemu gronie. Dla pracowników nauki spotkanie było cennym doświadczeniem w zakresie możliwości komercjalizacji wiedzy, którą posiadają, poznania dobrych praktyk.

Jeśli wstępnie wyrażona chęć współpracy zostanie zrealizowana pracownicy WNEiZ UMK zyskają możliwość kontynuacji realizowanych badań i zrealizowania kolejnych, których wyniki zostaną skomercjalizowane. Dodatkowo zwiększy to potencjalne szanse na zatrudnienie po studiach, studentów, którzy wezmą udział w projektach.

dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz
Broker innowacji
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK
Wydział Nauk o Ziemi UMK
Wydział Matematyki i Informatyki UMK
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
Powrót
kontakt
wzorek

DYREKCJA

Dr Marcin Kilanowski - Dyrektor linkedin

mgr Tomasz Kompanowski – Kierownik projektów

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 56 665 60 35, 723 435 688; e-mail: aip@umk.pl


PREINKUBATOR “STARTUP CAMPUS UMK”

ul. Wileńska 4 (ICNT), 87-100 Toruń

tel: 669 902 414; e-mail: startupcampus@umk.pl


INKUBATOR AIP UMK

mgr Karina Pokorska – Koordynator, Doradca ds. księgowych

Ul. Gagarina 13 (budynek Biblioteki Głównej), 87-100 Toruń

tel: 56 611 26 40, 56 611 26 41; e-mail: aip@umk.pl


BIURO PROJEKTU “INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”

Ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

tel: 723 435 688, e-mail: innowacje@umk.pl

Created by


wzorek

Copyright Marin Kilanowski