Pierwsze kroki w celu założenia firmy

Prezentujemy przystępnie napisaną broszurę dla przyszłych przedsiębiorców. Dostępna pod linkiem TUTAJ

Bardzo pomocne mogą się też okazać broszury: Założenie FIRMY oraz LIKWIDACJA FIRMY załączone poniżej.


 

Nie wiesz jak założyć własną firmę? Poprowadzimy Cię krok po kroku

Po pierwsze: Urząd Gminy/Miasta

Do Urzędu Gminy/Miasta kierujemy się by złożyć wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej. Formularz wniosku znajdziemy na stronie http://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=95%20title . Zgłaszając firmę należy określić przedmiot (bądź przedmioty) działalności, nazwę własną firmy, siedzibę, datę rozpoczęcia funkcjonowania, wskazać adres głównego oddziału (oddziałów) i, jeżeli się na to decydujemy, ustanowić pełnomocnika, który ma prawo reprezentowania i zastępowania właściciela firmy we wszystkich kontaktach z urzędami.

W zgłoszeniu do ewidencji należy podać następujące dane:

imię i nazwisko przedsiębiorcy

nazwę firmy

nr ewidencyjny PESEL

nr identyfikacji podatkowej NIP

adres zamieszkania

adres siedziby firmy

rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - najlepiej jest wpisać wszystkie możliwe rodzaje działalności, ponieważ jeśli będziemy chcieli poszerzyć dotychczasową, będzie trzeba za każdy dodatkowy wpis zapłacić (w Toruniu za dodatkowe wpisy nie pobiera się opłaty). Przykładowe rodzaje działalności to: usługi biurowe, tłumaczenia, marketing, reklama, pośrednictwo, usługi informatyczne, doradztwo handlowe, import, eksport itp.

miejsce/a wykonywania działalności

datę rozpoczęcia działalności (warto pamiętać, że od tego dnia obejmują nas wszystkie procedury prawno - podatkowe i księgowe) - należy wpisać faktyczny moment rozpoczęcia. Należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania na wpis do ewidencji. Średnio wynosi on w dużych miastach 2-3 tygodnie + jeszcze ze 3-4 tygodnie na załatwienie formalności w pozostałych urzędach. W mniejszych miastach jest on czasami krótszy.

Wszystkie dokumenty składamy do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy. Od 1 marca 2009 wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonany jest za darmo. Ewidencja przedsiębiorców jest jawna, dzięki czemu bezpłatnie zarówno ty jak i każdy przedsiębiorca może uzyskać informacje na temat prowadzonej przez ciebie działalności bez potrzeby wykazywania interesu prawnego.

 

Po drugie: Główny Urząd Statystyczny - GUS

W ciągu 14 dni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy wystąpić do Urzędu Statystycznego po to by pobrać i złożyć formularz RG - 1 o nadanie numeru REGON (który następnie będzie potrzebny podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym gdzie będziemy składać wniosek o nadanie numeru NIP). Co należy zawrzeć w danym formularzu:

nazwisko i imiona

identyfikator systemu ludności PESEL lub KRS osoby prowadzącej działalność gospodarczą

adres, który zawiera: województwo, powiat, gminę, kod pocztowy, miejscowość poczty, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu,

formę prawną podmiotu

formę własności

wykonywaną działalność

daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności

nazwa organu rejestrowego, lub ewidencyjnego

rejestracja

wyciąg z właściwego rejestru lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej.

rodzaj rejestru lub ewidencji -numer nadany przez organ rejestrowy lub ewidencyjny

datę wpisu do ewidencji

liczbę pracujących lub zatrudnionych (jeżeli już zdążyliśmy kogoś zatrudnić)

Wraz z wnioskiem RG składamy kopię wpisu do rejestru (niektóre Urzędy wymagają oryginału wpisu). Nadanie numeru REGON jest bezpłatne. Po nadaniu numeru REGON jako podmiot jesteśmy zobowiązani posługiwaniem się nim w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Potrzebne dokumenty:

dowód osobisty

ksero Wpisu do Ewidencji i oryginał do wglądu.

Uwaga: Każdą zmianę dotyczącą danych w formularzu musimy zgłosić do Urzędu statystycznego!

Kolejny krok to założenie firmowego konta bankowego jednak w niektórych bankach bez pieczątki ani rusz.

Dlatego powinniśmy wyrobić sobie firmową pieczątkę na której powinny się znaleźć następujące informacje:

pełna nazwa firmy

siedziba firmy

numer REGON

Koszt pieczątki zależy oczywiście od rodzaju i może wahać się od 25 zł do 45 zł + VAT a czas wyrobienia zaczyna się od 3 godzin do 3 dni.

Gdy już będziemy mieli gotową pieczątkę idziemy do wybranego banku i zakładamy konto [Ustawa Prawo działalności gospodarczej z dn. z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego].

Po trzecie: Bank

W banku należy wypełnić formularze niezbędne do otwarcia konta (wniosek, karta wzorów podpisów, wniosek o wyrobienie karty). Niezbędne będzie zabranie ze sobą:

Dowód osobisty

Ksero wpisu do ewidencji (oryginał do wglądu)

Ksero dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu)

Pieczątka

Przed dokonaniem wyboru banku radzimy zapoznać się gruntownie z ofertami różnych banków (poniżej przedstawiamy oferty banków dla MSP) zważając uwagę na wysokość opłat i prowizji, ilość punktów banku, dostępność do konta za pośrednictwem Internetu ilość oraz jakość oferowanych usług (dodatkowe usługi przeważnie niosą za sobą dodatkowe płatności dlatego warto ocenić czy rzeczywiście dana usługa jest nam potrzebna)

Poniżej znajduje się lista wybranych banków, które oferują konta firmowe dla (małych i średnich przedsiębiorstw) MSP:

http://www.rbsbank.pl/corporates/docs/country/poland/index_pl.jsp ABN AMRO Bank (Polska) SA

http://www.eurobank.pl/#products   Euro Bank SA

http://www.aigbank.pl/zapraszamy/    AIG Bank Polska SA

http://www.bgk.com.pl/       Bank Gospodarstwa Krajowego

http://www.bgz.pl/       Bank Gospodarki Żywnościowej SA

http://www.bosbank.pl/           Bank Ochrony Środowiska SA

http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/index.htm            Bank Handlowy w Warszawie SA

http://www.dnbnord.pl/               Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA

http://www.bankbps.pl/            Bank Polskiej Spółdzielczości SA

http://www.vwbank.pl/            VOLKSWAGENBANK Polska SA

http://www.meritumbank.pl/            Meritum Bank

http://www.gbw.com.pl/                   Spółdzielcza Grupa Bankowa

http://www.fortisbank.com.pl/            FORTIS Bank Polska SA

http://www.ingbank.pl/            ING Bank Śląski SA

http://www.kredytbank.pl/           Kredyt Bank SA

http://www.nordea.pl/           NORDEA Bank Polska SA

http://www.pkobp.pl/           Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

http://www.raiffeisen.pl/          Raiffeisen Bank Polska SA

http://www.lukasbank.pl/         LUKAS BANK SA

http://www.gemoneybank.pl/pl/           GE Money Bank SA

http://www.bph.pl/pl             Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA

http://www.aliorbank.pl/pl/przedsiebiorstwa           Alior Bank SA

http://www.brebank.pl/           BRE Bank SA

http://dlafirmy.bzwbk.pl/10744            Bank Zachodni WBK SA

http://www.deutsche-bank-pbc.pl/       Deutsche Bank Polska

http://www.sg.pl/         Societe Generale SA Oddział w Polsce

Czas założenia konta w banku to przeważnie parę dni i musimy pamiętać że wszelkie zmiany dotyczące rachunku bankowego musimy (!) zgłosić odpowiednim organom do 14 dni od dnia powstania zmiany.

Po czwarte: Urząd Skarbowy

W US będziemy składać wniosek o nadanie numeru NIP (numer identyfikacji podatkowej). Wniosek (NIP-1) składamy w odpowiednim dla siedziby firmy urzędzie. W przypadku gdy osoba fizyczna posiada swój prywatny numer NIP staje się on jednocześnie numerem NIP przedsiębiorstwa a w przypadku gdy do tej pory nie mieliśmy nadanego numeru NIP, do składanej dokumentacji powinniśmy dołączyć wypełniony formularz NIP-4.

US podajemy również numer rachunku bankowego firmy (czasami US wymaga przedstawienia umowy o prowadzonym rachunku bankowym). Zdarza się również że podczas zakładania konta bank wymaga do zawarcia umowy numer NIP. Można powiedzieć że jest to sytuacja patowa dla przedsiębiorcy jednakże póki przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej - obrót ze sprzedaży lub zakupu artykułów/usług na koncie jest równy 0,00 zł - to nie ma obowiązku posiadania rachunku bankowego i US nie może nałożyć na niego obowiązku posiadania rachunku.

Przed przyjściem do US musimy wybrać formę płacenia podatku:

w formie karty podatkowej

ryczałtu opodatkowanego

na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów)

Aby dokonać wyboru formy opodatkowania, trzeba wypełnić odpowiedni formularz podatkowy.

Karta podatkowa - osoby rozliczające się w formie karty podatkowej opłacają podatek w postaci stałego miesięcznego ryczałtu. Nie muszą prowadzić żadnej ewidencji, ale muszą wystawiać rachunki lub faktury VAT na życzenie kupującego. Nie muszą składać co miesięcznych deklaracji. Do czasu otrzymania decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej, jednak nie dłużej niż 4 miesiące będziesz musiał prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Osoby te raz w roku będą musiały składać PIT 16A, który dotyczy rozliczenia wpłaconego podatku w formie karty podatkowej. Na złożenie PIT-u 16A masz czas do 31 stycznia roku następnego po roku za który składany jest PIT 16A.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jest to uproszczona forma prowadzenia dokumentacji podatkowej. Polega na tym, że ewidencjonujesz tylko uzyskane przychody a podatek dochodowy płacisz tylko od tych przychodów. Sposób liczenia jest prosty. Uzyskiwane przez Ciebie przychody są podzielone na kategorie. Każda kategoria ma swoją stawkę podatkową. Składa się tu PIT 28 do dnia 31 stycznia roku następnego

Zasady ogólne - Księga przychodów i rozchodów - podatnicy są zobowiązani do gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych, opisywania ich i sprawdzania poprawności formalnej. Wymagane jest dokumentowanie praktycznie wszystkich wydatków fakturami VAT, rachunkami lub dowodami wewnętrznymi. W przeciwnym wypadku wydatki nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a także do bieżącej weryfikacji wszystkich zapisów. Składa się tu deklaracje comiesięczne PIT 5.

Podatek dochodowy płacony jest od osiągniętych dochodów.

 

W US musimy również zadeklarować czy będziemy vatowcami czyli płatnikiem podatku VAT. Ponadto musimy zdecydować czy będziemy prowadzić księgowość sami czy zlecimy ją innej firmie.

Po piąte: ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Rozpoczynając działalność gospodarczą podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu:

emerytalnemu

rentowemu

wypadkowemu

zdrowotnemu

dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe

UWAGA: Rozpoczynając działalność gospodarczą w ciągu 7 dni musimy zgłosić się do ZUS!

W celu zgłoszenia ubezpieczenia społecznego należy wypełnić formularz ZFA w odpowiednim (zgodnie z adresem zamieszkania przedsiębiorcy) inspektoracie ZUS ( jednostki ZUS - pod tym adresem znajduje się wyszukiwarka jednostek terenowych ZUS).

Zgłaszając firmę do ZUS musimy podać:

osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu - siebie oraz zatrudnionych pracowników (jeżeli dla pracowników jesteśmy jedynym miejscem zatrudnienia, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA)

płatnika składek na ubezpieczenie - siebie jako płatnika swoich składek oraz siebie w przypadku gdy jesteśmy płatnikiem składek osób które zatrudniamy

 

W przypadku ZUS-u musimy co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne.

 

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia firmy:

REGON firmy

numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr

numer rachunku bankowego firmy

dane personalne

numery NIP (wszystkich osób)

rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią

 

Dodatkowe czynności związane z założeniem działalności gospodarczej

 

Przedsiębiorca, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do ewidencji, nr REGON oraz NIP musi podjąć jeszcze kilka kroków, aby działać zgodnie z prawem.

 

Zawiadomienie w formie pisemnej właściwego inspektora pracy i inspektora sanitarnego w okresie 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bhp dotyczących danej dziedziny działalności.

Rejestracja firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczona odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowo-akcyjnej wymaga rejestracji w KRS . Koszt rejestracji spółki wynosi 1000 zł. Dodatkowo należy uiścić opłatę obligatoryjną za ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym i Sądowym w wysokości 500 zł.

 

Opracowane na podstawie serwisów www.polskaprzedsiebiorcza.pl oraz ec.europa.eu/youreurope/business/starting-business/index_pl.htm (Działalność gospodarcza w krajach UE)

 

Imię:

Email:

Kontakt

Dyrektor: dr Marcin Kilanowski

marcin.kilanowski@umk.pl

Z-ca Dyrektora: dr Damian Walczak

dwalczak@umk.pl

Biuro AIP :
ul. Lwowska 1
(Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
87-100 Toruń
e-mail: aip@umk.pl

tel./fax. 0-56 611-26-40

0-56 611-26-41